Ny hemsida lanserad

Nu lanserar vi vår nya hemsida. Den ersätter vår tidigare sida och vi hoppas att du ska tycka att den här sidan är lätt att hitta på, och ger dig vad du behöver. Read More

Nytt uppdrag

Castra har för en av sina uppdragsgivare påbörjat utvecklingen av en koncerngemensam samarbetsplattform. Read More

FMCG

Större företag inom FMCG-segmentet med verksamhet i Skandinavien och Baltikum ville öka sin servicenärvaro gentemot kunderna. Stora inköpsvolymer mottas dagligen från nationell dagligvaruhandel och specialisthandel med leverans från lager både inom och utanför EU, med leverans till kund nästa dag.
Kundservice viktigaste funktioner är att sammanställa marknadsbehov, både ordinarie volym och kampanj volym, sköta den dagliga allokeringen av bristartiklar och att följa upp transporter som inte har nått fram eller missat sin slot tid.
Service och effektivitet höjdes radikalt genom att konsolidera nio lokala kundservicekontor till ett centralt kundservicecenter.
Castra Supply Chain hjälpte företaget genom hela förändringsfasen innefattande processdesign, projektledning, rekrytering och träning av personal samt central upphandling av transporttjänster.
Det slutgiltiga resultatet blev en både kvantitativt och kvalitativ kvalitetsförbättring av det arbete som utförs av kundservice. Konsistenta materialdata processer säkerställde korrekthet i transaktioner. Mindre tid läggs på att korrigera finansiella transaktioner och mer tid läggs på att möta kundens frågor. Genom att minska antalet kontaktpunkter mot interna leverantörer möjliggjordes ett tätare samarbete vilket innebar bättre resursutnyttjande upstream. Ett gemensamt center ger också möjlighet att snabbare ge kunden korrekt och konsistent information.

Ericsson

Marknadsarena
Multimedia Marknadsplats är en virtuell arena där användare interagerar med serviceleverantörer och operatörer. Multimedia Marknadsplats möjliggör nätverkande och användande av multimediatjänster.

Castra tog fram arkitekturen och tjänstestrukturen tillsammans med kunden där vi ritade upp en lösning som strukturerar om traditionella affärsmodeller. Genom Castras höga verksamhetskunskap kombinerat med lång erfarenhet av teknisk tjänsteutveckling kunde projektet komma i hamn enligt uppsatta mål, tid och budget! Idag tar man tjänsten ut på den globala marknaden med flera miljoner användare.

Logica

Driftledning av verksamhetskritiska system
Logica ansvarar för applikationsdrift av verksamhetskritiska system till stora och medelstora företag inom bland annat logistik, detaljhandel, industri och offentlig sektor.

Castra erbjuder kompetens inom drift av WebSphere Application Server och MQ Series på UNIX och Linux plattformar. Samarbetet med Castra innebär att Logica kan garantera stabil, kontinuerlig drift och förändringshantering till sina kunder.

Driftmiljön som vi inom Castra är vana att hantera är alla aspekter och skillnader(synonym) av webbapplikationer. Det innebär att Castra är delaktiga i hela kedjan från planering och förändring av produktionsmiljöer samt problemlösning (syftningsfel)till trendanalys. Nyttan som ska uppnås är kostnadseffektiva och skalbara system med hög tillgänglighet.

Detta  genomförs så att Castra stödjer Logica genom att agera rådgivande problemlösande
tillsammans med Logicas kund. Syftet är att hitta möjlig och optimal lösning för alla parter.  Det gäller att vara proaktiv genom att i en komplex miljö identifiera flaskhalsar och möjligheter.

Fordon

Configuration Management
Ett globalt företag inom fordonsbranschen är ett marknadsbolag som bland annat supporterar olika bolag inom koncernen när det gäller produktförvaltning och projektsupport m.m.
Eftersom företaget var omoget när det gäller CM-rollen fick Castra uppdraget att definiera CM-rollen och sätta upp en CM-strategi för verksamheten samt ordna med en produktstruktur.  I uppdraget tog Castra hand om CM-planer för projekten, skapa baselinehantering, release och – Change Management med hjälp av bland annat Rationals Produkt Suite. Vi stöttade test- och verifierings-avdelningen samt utvecklingsavdelningen i de olika projekten. Castra såg till att det fanns en kontinuitet i produkternas livscykler som till exempel under utveckling, test och produktion.  Idag har företaget en väl fungerande CM-process och ett strukturerat arbetssätt kring Change- och release-hantering. På grund av företagets vilja till förändring kunde Castra hjälpa verksamheten att sätta nya processer på plats vilket gav företaget kontroll över produkternas livscykel. Detta resulterade och fortsätter att resultera i en fortsatt framgångsrik utveckling, support och underhåll av företagets produkter.
En effektiv CM-hantering leder till att öka affärsnyttan i utvecklingsprojekten och leder till en högre produktkvalitet!

Telia

Utredning & analys
Telia tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.
Castra har levererat utredning och kartläggning av TeliaSoneras koncerngemensamma IT-stöd för finans och ekonomi. I projektet ingick kartläggning, analys och dokumentation av TeliaSoneras system och gränssnitt inom den nuvarande IT-miljön. Kartläggningen låg till grund för att ta fram lösningar vid införande av affärssystemet SAP.

Resultatet av utredningen gav TeliaSonera ett underlag med identifiering och förutsättningar att fatta beslut inför införandet av SAP. Castra agerade rådgivande part för verksamheten och IT-avdelningen.

Ericsson

Att leda distribuerade team i multikulturella organisationer
Ericsson utvecklar Multimedia Service Delivery Platform (MSDP) vars syfte är att ge en gemensam plattform för en effektiv implementering och förvaltning av dagens stora multimediaapplikationer.

Ericsson har efterfrågat Castras kompetens för att leda och koordinera flertalet kundanpassningsprojekt. En mycket viktig variabel i Castras och Ericssons relation är att Castras projektledare kan assimilera projektets processer in i Ericssons strukturer och rutiner och alltid hålla tiderna för överlämningspunkterna. En stor utmaning i projektledarskapet är det faktum att teamen finns i olika delar av världen.

Det Castra har satsat på som framgångsfaktor i samverkan med Ericsson, är att leverera en projektledning som tar avstamp i gedigna kunskaper i av Ericsson  använd utvecklingsmetodik som PROPS och Scrum. Till detta har även en väl förankrad teknisk bakgrund med god organisationskännedom adderats för att ge ett väl fungerande ledarskap.

Tamro

Konsolidering av IT-resurser och införande av Governance
Tamro-koncernen är störst i Skandinavien inom läkemedelslogistik och har verksamhet  i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Baltikum.
Castra har levererat programledning med distribuerade team lokaliserade i tre länder. Målet var att utveckla en gemensam affärskritisk integrationsplattform för sju länders affärssystem genom att använda den senaste tjänstebaserade tekniken. Implementerad teknik skall sedermera bli ryggraden för hela koncernens IT-arkitektur.

Castra möjliggjorde att Tamro för första gången genomförde en systemutveckling helt baserad på Scrum. Castras koordinerade teamen i de tre länderna på daglig basis och genom korta utvecklingscykler och med en testdriven ansats skedde produktionssättningarna utifrån ett renodlat lättrörligt angreppssätt.

I det nära samarbetet med Tamro genomförde även Castra en organisationsförändring i form av en etablerad Governance struktur och införandet av en gemensam Integration Kompetenscentrum (ICC). Det innebar att Castra medverkade mycket aktivt i Tamros omvandlig att gå från sju separata IT-enheter till en gemensam konsoliderad IT-struktur på koncernnivå.

Visionen för konsolideringen och införandet av ICC var att uppnå kostnadseffektivitet och att på koncernnivå få en samlad bild av IT-kartan.