Större företag inom FMCG-segmentet med verksamhet i Skandinavien och Baltikum ville öka sin servicenärvaro gentemot kunderna. Stora inköpsvolymer mottas dagligen från nationell dagligvaruhandel och specialisthandel med leverans från lager både inom och utanför EU, med leverans till kund nästa dag.
Kundservice viktigaste funktioner är att sammanställa marknadsbehov, både ordinarie volym och kampanj volym, sköta den dagliga allokeringen av bristartiklar och att följa upp transporter som inte har nått fram eller missat sin slot tid.
Service och effektivitet höjdes radikalt genom att konsolidera nio lokala kundservicekontor till ett centralt kundservicecenter.
Castra Supply Chain hjälpte företaget genom hela förändringsfasen innefattande processdesign, projektledning, rekrytering och träning av personal samt central upphandling av transporttjänster.
Det slutgiltiga resultatet blev en både kvantitativt och kvalitativ kvalitetsförbättring av det arbete som utförs av kundservice. Konsistenta materialdata processer säkerställde korrekthet i transaktioner. Mindre tid läggs på att korrigera finansiella transaktioner och mer tid läggs på att möta kundens frågor. Genom att minska antalet kontaktpunkter mot interna leverantörer möjliggjordes ett tätare samarbete vilket innebar bättre resursutnyttjande upstream. Ett gemensamt center ger också möjlighet att snabbare ge kunden korrekt och konsistent information.