Scrum Developer

Toyota Material Handling Europe (logistik/materialhantering)

Castrakonsult arbetade med automatisering och optimering av plockordrar för att spara tid och resurser åt kunden. Arbetet innefattade integrationer mellan Warehouse Management System och Transportordergenera torer (tryck-knappar, sträckkodsläsare och automatiserade truckar).

Castrakonsult arbetade som Scrum Developer och arbetet innefattade att testdrivet utveckla funktionalitet utifrån kundens user stories. Metoder som användes var Specification by Example, Enhetstester, Parprogrammering och Continuous Integration.

Castra konsult arbetade med design av arkitektur, logik för affärslager, databasedesign, integrationer med externa system (databasinterface, RabbitMQ message broker, Web Services och TCPIP).

Utvecklings miljön var baserad på Team Foundation Server 2012.

Scrum Developer

Combitech (säkerhetsbranschen)

Castrakonsult arbetar i ett Scrum team med att vidareutveckla och förvalta ett system för operatörer i kontrollcentraler. För att framgångsrikt uppfylla de högt ställda målen för säkerhet och tillförlitlighet arbetar teamet testdrivet och praktiserar parprogrammering.

Arbetet sker i enlighet med Scrum och man arbetar med kraven som User Stories med tillhörande acceptanskriterier. Teamet hjälper till att bryta ned och specificera kraven för att nå lämpliga leverabler. Ett annat fokusområde är att alltid leverera affärsvärde, och detta i korta iterationer.

Agile Coach

 Cerner, f.d. Siemens Healthcare (förlossnings- och mödravård)

Efter avslutat uppdrag som Scrum Master fick Castrakonsult fortsätta som Agile Coach på distans för efterföljande Scrum Master. Detta ökade kundens egen agila kompetens och gav en smidig övergång till efterföljande Scrum Master och dess omgivning.

Arbetet innefattade sessioner om hur olika situationer kan hanteras, vidareutbildning och diskussioner om olika praktiska användarfall.

 

Agile Coach/Scrum

Product Owner SCA Tork (hygien- och pappersbranschen)

Castrakonsult utbildade kunden och var implementationsstöd för införandet av agila arbetsmetoder (Scrum) och agil kravhantering i synnerhet. Detta gav kunden ett kvalitativt sätt att arbeta med krav i form av user stories som i sin tur möjliggjorde en agil och kontinuerlig utvecklingsprocess av prioriterade funktioner. Detta gjordes för ett flertal beställare och projekt hos kunden.

Castrakonsult samlade ihop den mångfacetterade kravbilden för ett projekt till en estimerade och ordnade (prioriterad) backlog i enlighet med Scrum.
Kunden utbildades i konsten att skriva bra user stories som uppfyller ett antal kvalitetskriterier och hur kunden aktivt ska arbeta med sin backlog (refinement, prioriteringar, releaseplanering etc).
Arbetet innefattade även implementationsstöd för utvecklingsteamen och samordning mellan flera Scrum team (Scrum of Scrums).
Castrakonsu lt rekryterade externa resurser (partners och underkonsulter) för specialistkompetenser och till att kapa arbetstoppar.

Kompetensområden:

 • Utbildning
 • Coachning
 • Kravanalys
 • Affärsanalys
 • Rekrytering
 • Specialkunskaper:
 • Scrum Product Owner (beställare, produktägare)
 • Förändringsledning (Management 3.0, Open Agile Adoption)
 • Agile
 • Scrum
 • Utbildare/föreläsare

Scrum Product Owner

Combitech (säkerhetsbranschen)

Castrakonsult arbetar som Scrum Product Owner med att samla in och bearbeta krav, samt ordna och planera releaser. Detta ger kunden både ökad kvalitet och tillförlitlighet av systemleveranser.

Arbetet innefattar många kontakter med kunder i form av Public Transport i UK, Räddningstjänsten i Stockholms Läns Landsting och kontrollrum på flygplatser.
Genom att arbeta agilt och ha en kontinuerlig dialog med kunder genom hela processen får kunden precis de funktioner de efterfrågar och de får snabbt tillgång till dem för verifiering och lansering.

Scrum Product Owner/Scrum Master

Företag X (telekommunikation)

Castrakonsult arbetade som Scrum Master och senare som Scrum Product Owner med att öka tillförlitligheten av systemleveranser och med prioriteringar/bespa ringar i utvecklingskostnader och med ökad precision i kundens budgetar.

Scrum Master

Siemens Healthcare (förlossnings- och mödravård)

Castrakonsult arbetade som Scrum Master med att implementera Scrum som arbetsmetodik för utvecklingsteam och coacha produktägare och omgivande organisation. Detta ledde till att kundens tidigare försök att implementera dessa saker nu framgångsrikt kunde genomföras och slutföras.

Arbetet innefattade utbildning och coachning av både utvecklingsteam och Scrum Product Owner. Omgivande organisation fick utbildning i hur agil utveckling fungerar.

Scrum Master – skala agilt

Scania (fordonstillverkning​)

Castrakonsult var Scrum Master med huvuduppgift att skala upp utvecklingsarbetet från ett utvecklingsteam till fyra. Detta ledde till att kunden radikalt kunde öka sin utvecklingskapacitet​ med bibehållen kvalitet och tillförlitlighet.

C​astrakonsult implementerade utvalda delar av SAFe (agilt ramverk) i utvecklingsarbetet, där teamen gick från att vara ett "component"-team till att bli "feature"-team istället, vilket främjar designval, reducerar "waste", minimerar risk och håller fokus på att leverera kundnytta.