Castra är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2000.

Styrande dokument för verksamheten är Castras Kvalitetsmanual och Castras Kvalitets och miljöpolicy ger riktlinjer för kvalitets- och miljöarbetet inom Castra.

Kvalitetsarbetet är ett naturligt inslag i Castras totala verksamhet och är en förutsättning för framgång och fortsatt utveckling. Kvalitetsarbetet inkluderar all personal, all verksamhet, samt alla verksamhetens processer och instruktioner.

Ansvarsfördelning och befogenheter inom kvalitetsledningsystemet är väl definierade. Företagsledningen ansvarar ytterst för att kvalitetssystemet upprätthålls. Ansvaret för det löpande kvalitetsarbetet delegeras till olika funktioner.

Underleverantörer inkluderas i kvalitetsarbetet och endast leverantörer som kan förväntas uppfylla kvalitetssystemets krav anlitas.


På Castra tar vi miljöhänsyn och hållbar utveckling på största allvar.
Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling, externt och internt. Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

iso9001 iso14001swedac