CSR

Castras arbete för ett hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle

CSR, corporate social responsibility, används för att beskriva det arbete företag gör som har en positiv inverkan på samhället, miljön eller ekonomin. Vi strävar efter att vara en organisation med ett stort hjärta och en hjälpande hand. På Castra jobbar vi för ett hållbart samhälle genom jämställdhet, mångfald och inkludering.

Miljöarbete

Miljöarbete är ett naturligt inslag i Castras totala verksamhet och är en förutsättning för framgång och för en fortsatt hållbar utveckling. I juni 2017 fattade Sveriges Riksdag beslut om att Sveriges klimatpåverkande nettoutsläpp ska vara noll år 2045. Castra arbetar proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan genom att ha ett miljömässigt tänkande i våra processer och dagliga arbete.

Miljöpolicyn ger riktlinjer för miljöarbetet inom Castra. Vi strävar hela tiden efter att begränsa och förebygga vår miljöpåverkan. Störst vikt i vårt miljöarbete har vi valt att lägga på miljösmarta transporter, avfallssortering och anpassning av interna processer.

Castra är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitetsarbetet inkluderar all personal, all verksamhet, samt alla verksamhetens processer och instruktioner. På Castra tar vi miljöhänsyn och hållbar utveckling på största allvar. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling, externt och internt. Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöarbete i praktiken

 • Strikt återvinning av material.
 • Vi åker om möjligt kollektivtrafik till möten.
 • Samåkning organiseras till gemensamma event och tåg prioriteras framför flyg- och bilresor.
 • Castra har som mål att minst 75 procent av resorna mellan Castras kontor ska ske med tåg.
 • Vi har elsparkcyklar på våra kontor som medarbetarna har tillgång till under arbetsdagen.*
 • Vår städleverantör lever upp till erkända och konkreta miljökrav. De arbetar aktivt för att hålla nere kemikalieförbrukningen till ett minimum. Av de rengöringsmedel som används är 92 procent miljömärkta.
 • Vi är certifierade ISO 14001. Det säkerställer att vi följer de lagar och regler kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Det hjälper oss även att ligga i framkant och vägleder vårt miljöarbete framåt.

Jämställdhet

Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter. IT är en mansdominerad bransch och trots att vi strävar efter en så lika könsfördelning i företaget som möjligt så är det fortfarande ett stort glapp.

Som kvinna i IT-branschen är du ofta i minoritet. Därför har vi startat nätverket Castra Quinns med syfte att utbyta erfarenheter, engagera, inspirera och nätverka. Vi hoppas även kunna få fler kvinnor intresserade av IT-branschen. Castra Quinns bjuder på spännande events med aktiviteter, mingel och intressanta föreläsare.

För att nå fler kvinnor i branschen har vi valt att lyfta fram kvinnliga förebilder från Castra i vår kommunikation och har gett kvinnor större utrymme i våra kanaler. Vi har tagit ett stort kliv framåt i vårt jämställdhetsarbete. På ett år har Castra dubblat antalet kvinnor i ledande position på företaget och nästan tredubblat antalet kvinnor som jobbar internt på Castra.

Jämställdhetsarbete i praktiken

 • Castra Quinns – jämställdhetsplattform och nätverkande för kvinnor i IT-branschen.
 • Lyfter aktivt fram kvinnliga förebilder från Castra i vår kommunikation.
 • Ökar medvetenheten för jämställdhetsfrågor genom information.
 • Alla medarbetare ges samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet.
 • Vi verkar för en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget.
 • Castra arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Mångfald & hjälp att starta om

Mångfald för oss handlar om att ta tillvara människors olikheter och att undvika diskriminering. Vi tar en aktiv roll att hjälpa människor som har det svårt och av någon anledning har hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi anställer därför gärna medarbetare som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Syftet är att skapa möjligheter för de som drabbats av sjukdom, funktionshinder eller andra svåra livssituationer så att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet i en ny roll.

Att rekrytera personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kräver tid och engagemang. Vi tror att ett aktivt handledarskap hjälper dessa personer att enklare komma tillbaka in i arbetslivet på ett smidigare sätt. vi tycker det är viktigt att vi som företag tar vårt ansvar gällande åldersdiskriminering och mångfald.

Castra är ett företag som står för likabehandling, respekt för varandra och alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vi accepterar inte kränkande eller diskriminerande särbehandling utan arbetar aktivt för ett jämställt och välkomnande samhälle.

Mångfald i praktiken

 • Castra verkar för att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Företaget består idag av 21 procent medarbetare som är 55 år eller äldre.
 • Vi välkomnar alla religioner, etniciteter och kulturer då vi anser att det berikar företagskulturen och utvecklar verksamheten positivt.
 • Vi erbjuder praktikplats med chans till anställning.

Välgörenhet

Varje år är Castra med och sponsrar olika projekt eller företag som arbetar med frågor och problem som vi tycker är viktiga. Vi har bland annat stöttat Unicef, Barncancerfonden genom Team Rynkeby – God Morgon, Jontefonden och Barndiabetesfonden.

För att engagera våra medarbetare i välgörenhetsarbetet har vi startat konceptet Min Castra-dag. Medarbetaren väljer ett ändamål att stötta och en aktivitet att genomföra och Castra ersätter medarbetaren för förlorad tid från uppdraget. Med Min Castra-dag vill vi bidra till att våra medarbetare väljer att hjälpa vår omvärld och vår planet.

Castra välkomnar

 • Alla kön
 • Alla könsidentiteter
 • Alla sexuella läggningar
 • Alla funktionsnedsättningar och handikapp
 • Alla åldrar
 • Alla religioner
 • Alla etniciteter
 • Alla ursprung
 • Alla språk

Alla.

Castra är stolta sponsorer till

Loggor CSR

Frågor kring vårt CSR-arbete?

Bengt Hjelmberg
tel: 070 – 93 90 665