Castra affärsområde systemutveckling

Systemutveckling

Genom våra medarbetares djupa kunskap inom utveckling och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde för våra kunder.

Läs mer
Castra affärsområde IT-management

IT-management

Våra seniora konsulter kan arbeta i flera olika roller i att vara länken mellan våra kunders kärnverksamhet och IT-avdelning så att de kan bli effektivare och få verkligt stöd av sina IT-system.

Läs mer

Management

Vi arbetar tillsammans med ledningen hos våra kunder för att identifiera verksamhetsförbättringar inom organisation och processer.

Läs mer
Castra affärsområde industriteknik

Informationssäkerhet

Våra duktiga IT-konsulter kan hjälpa dig att se över ert arbete med informationssäkerhet och IT-säkerhet samt stötta er i arbetet med att påbörja resan mot en ISO27001 certifiering.

Läs mer

Test & Testledning

Genom uppsättning av automatiserad testning och med stöd från våra seniora konsulter, hjälper vi våra kunder att optimera sina testflöden och öka sin produktivitet.

Läs mer

IT-infrastruktur

Våra seniora IT-konsulter hjälper er att optimera hela er infrastruktur från planering till implementering samt med uppsättning av drift och support.

Läs mer
Digital Design

Digital Design

Våra seniora konsulter inom Digital Design hjälper dig och ditt företag att ta fram rätt lösning för er och era kunder. Vi finns med genom hela resan från idé till leverans av tjänst/produkt. 

Läs mer

Systemutveckling

Digitalisering ligger idag högt upp på våra kunders agendor och vi ligger långt fram tekniskt, kring kreativitet och innovation. Våra IT-specialister förstärker dina IT-projekt genom att tillföra sin kompetens och stöttar er i er unika resa mot en effektivare verksamhet.

Det är alltid projektets behov och kundens IT-miljö som styr – vi är fristående och inte låsta till specifika standarder eller plattformar. Våra konsulter är seniora och har en bra kunskap inom varje sakområde. För oss är nyckeln till din framgång att vi jobbar tätt och öppet tillsammans.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av avancerad systemutveckling och har stor branscherfarenhet med fokus på användbarhet och kostnadseffektivitet. Det innebär att vi alltid försöker stötta er i att hitta den bästa lösningen för just ert företag. Vi delar mer än gärna med oss av vår erfarenhet att bygga system för olika typer av uppgifter – inte bara beträffande den tekniska lösningen, utan även kring att skapa användbara och smidiga processer kring den.

Roller och metodiker

 • Agila utvecklare
 • Fullstack-kompetenser
 • Front-end & Back-end
 • Testdriven utveckling
 • Embedded-utvecklare

IT-management

Våra seniora konsulter inom IT-management hjälper ert företag att få ut det mesta av era IT-stöd genom att vara länken mellan er kärnverksamhet och IT-avdelning eller IT-leverantör. Med ett holistiskt synsätt och stor kompetens att anamma den snabba utvecklingen inom IT har våra medarbetare förmågan att förklara komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt vis. Vi kan stötta era ledare och medarbetare med kravställning och systemutvärdering inför en beställning för att sedan hjälpa er att planera och genomföra implementationen samt sätta upp en effektiv förvaltning.

Våra konsulter är även mycket duktiga på agila arbetsmetodiker och stöttar er gärna på alla nivåer i företaget med att arbeta effektivare och mer resultatorienterat. Vi är särskilt duktiga på att utbilda och coacha team till att bli mer funktionella.

Roller och metodiker

 • IT-projektledare
 • Business analyst
 • Solution architect
 • Service manager
 • Scrum master
 • Agil coach
 • Produktägare
 • Program leader
 • Change manager
 • Utbildning

Management

Vid arbete med kontinuerliga förbättringar behöver organisationen och verksamhetsprocesserna utvecklas. Tillsammans med kundens organisation identifierar och genomför vi verksamhetsförbättringar inom både organisation och processer. Våra medarbetare har en mycket stor branscherfarenhet och har vana vid att agera bollplank, utredare, strateg och projektledare åt våra kunder.​

Våra seniora managementkonsulter skall vara länken som driver Business transformation för våra kunder genom att våga ifrågasätta och utmana traditionella affärsmodeller, värdeströmmar, processer, organisationer och befintliga arbetssätt. Vi hjälper er att ta fram en relevant vision och målbild för ert företag samt strategin och affärsplanen för hur ni ska ta er dit.

Roller och metodiker

 • Verksamhets- och organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Affärsutveckling
 • Innovationsutveckling
 • Projektledning
 • Programledning
 • Interimsroller
 • Strategiutveckling
 • Utbildning

Informationssäkerhet

Cyberhot är idag ett av de största hoten mot företag i Sverige och hela världen. Att utsättas för Ransomware och Leakware kan vara förödande för bolag med höga lösensummor på flera hundra miljoner för att låsa upp krypterade IT-miljöer eller för att undvika att säkerhetsklassad information offentliggörs. För att motverka detta ställer Integritetsskyddsmyndigheten ökade krav på företag som arbetar med känslig information med höga sanktionsavgifter för de som inte uppfyller dem. Därav bör samtliga bolag idag ha en tydlig informationssäkerhetsstrategi och ett aktivt arbete med detta.

Våra seniora IT-konsulter kan hjälpa dig att ta de första stegen och påbörja din resa för att skydda er IT-miljö och er information. Vi är själva certifierade i enlighet med ISO27001 och nu vill vi hjälpa fler att gå samma väg. Vi kan stötta dig med en översyn av er IT-infrastruktur och inledande möten om vad som ligger till grund för en certifiering. Därefter kan vi rådgöra och stötta er med riskanalys, ta fram nya policys och riktlinjer, nya processer för incidenthantering, säkerhetsklassning och kontinuitetsplanering samt implementering.  

Roller och metodiker

 • Strategisk rådgivning
 • Teknisk konsultation
 • Projektledning
 • Riskanalys
 • Workshops
 • Dokumentation
 • GDPR
 • Implementation
 • Utbildning

Test & Testledning

I dagens snabba och föränderliga värld ställs nya och många gånger högre krav på att kunna leverera användbara produkter och tjänster med hög kvalitet på kort tid. Digitaliseringen gör avtryck och etablerade tillvägagångssätt ifrågasätts i strävan efter att förenkla och effektivisera. Den nya teknologin bidrar till nya möjligheter att hitta konkurrenskraftiga alternativa lösningar samtidigt som kravbilden blir än mer komplex.

Vi på Castra har lång och gedigen erfarenhet av arbete med behovs- och kravanalys, vilket är en viktig hörnsten i att göra ”rätt saker” i projekt. En kombination av tydliga krav och ett tidigt och strukturerat testarbete som genomförs kontinuerligt är en av framgångsfaktorerna för våra kunder. Det minimerar riskerna och säkerställer kontinuerligt kvaliteten. Ett väl utfört hantverk inom både krav och test ökar markant möjligheten att leverera på önskad tid och med rätt kvalitet.

Våra seniora IT-konsulter har lång erfarenhet av att ta roller som testare, testledare och QA-lead i våra kunders projekt. Vi tillämpar metoder anpassade utifrån kundens behov från såväl agila projekt som projekt drivna med mer traditionella metoder.

Roller och metodiker

 • Testledning
 • Teststrategi
 • Testprocessutveckling
 • Testautomation
 • Kravhantering och kravanalys
 • Prestandatestning
 • Lasttestning

IT-infrastruktur

Dagens komplexa IT-miljöer och flexibla arbetssätt ställer höga krav på en robust infrastruktur. Våra IT-Infrastrukturkonsulter kan hjälpa er att analysera er nuvarande arkitektur samt att planera, skissa, designa och stötta implementationen av en ny modell som kommer förbättra driftseffektiviteten, möta alla era säkerhetskrav, integrera nödvändiga redan existerande resurser och eliminera onödiga informationssilon.

Våra seniora IT-konsulter har stor branscherfarenhet och en hög teknisk kompetens från ett flertal olika typer av projekt och IT-miljöer. De har varit med och designat samt implementerat både stor- och småskaliga IT-arkitekturer. Vi hjälper er att standardisera databassystem och miljön på arbetsstationerna, effektivisera IT-personal, eliminera överflödiga funktioner, centralisera fillagring och tillhandahålla den optimala användarautentiseringslösningen för ert företagsbehov.

Roller och metodiker

 • Strategisk rådgivning
 • Teknisk konsultation
 • Infrastrukturdesign
 • Implementation
 • Utredningar
 • Drift och support
 • Utbildning
Digital Design

Digital Design

De senaste årens omfattande digitala omställning har ställt höga krav på användarvänligheten inom samtliga branscher. Det har lett till ett ökat behov för enklare lösningar som uppfyller användarnas förväntningar. Våra seniora konsulter inom Digital Design hjälper dig och ditt företag att ta fram rätt lösning för er och era kunder. Vi finns med genom hela resan från idé till leverans av tjänst/produkt. 

User Experience, UX, är det en användare möts av digitalt och är ofta en avgörande byggsten i om användaren vill använda tjänsten eller återkomma till siten. Våra UX-designers har lång erfarenhet med att arbeta med målgrupps- och behovsanalyser vilket är en viktig grund för att kartlägga användarnas beteenden. Genom att lära känna och förstå användarna tar våra konsulter fram en tjänst eller produkt med en optimal upplevelse.

Roller och metodiker

 • UX/UI-design
 • Målgrupps- och behovsanalys 
 • Workshop 
 • Personas 
 • Wireframes  
 • User-story  
 • User Flows  
 • Storyboards