Elin Toft diskuterar miljö, jämstlldhet och mångfald.

Jämställdhet, miljö och mångfald på Castra

CSR, corporate social responsibility, används för att beskriva det arbete företag gör som har en positiv inverkan på samhället, miljön eller ekonomin. På Castra jobbar vi för ett hållbart samhälle genom jämställdhet, mångfald och inkludering. Elin Toft, operativt ansvarig, diskuterar hur Castra arbetar med frågor som rör CSR och socialt ansvarstagande.

Hur arbetar Castra med miljöfrågor?

Miljöarbete är ett naturligt inslag i Castras totala verksamhet och är en förutsättning för framgång och för en fortsatt hållbar utveckling. Castra arbetar proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan genom att ha ett miljömässigt tänkande i våra processer och dagliga arbete.

Vi strävar hela tiden efter att begränsa och förebygga vår miljöpåverkan. Störst vikt i vårt miljöarbete har vi valt att lägga på miljösmarta transporter, avfallssortering och anpassning av interna processer. Vi uppmuntrar våra medarbetare till användande av kollektivtrafik eller samåkning. Till konferenser eller andra gemensamma event organiseras samåkning från de olika kontoren och då möjlighet finns ska tåg alltid tas. Castra har som mål att minst 75 procent av resorna mellan Castras kontor ska ske med tåg.

Vi är certifierade ISO 14001. Det säkerställer att vi följer de lagar och regler kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Det hjälper oss även att ligga i framkant och vägleder vårt miljöarbete framåt.

Hur arbetar Castra med sociala frågor så som jämställdhet och mångfald?

Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter. IT är en mansdominerad bransch och trots att vi strävar efter en så lika könsfördelning i företaget som möjligt så är det fortfarande ett stort glapp.

Som kvinna i IT-branschen är du ofta i minoritet. Därför har vi startat nätverket CastraQuinn med syfte att utbyta erfarenheter, engagera, inspirera och nätverka. Vi hoppas även kunna få fler kvinnor intresserade av IT-branschen. CastraQuinn bjuder på spännande events med aktiviteter, mingel och intressanta föreläsare.

För att nå fler kvinnor i branschen har vi valt att lyfta fram kvinnliga förebilder från Castra i vår kommunikation och gett kvinnor större utrymme i våra kanaler. Vi har tagit ett stort kliv framåt i vårt jämställdhetsarbete. På ett år har Castra dubblat antalet kvinnor i ledande position på företaget och nästan tredubblat antalet kvinnor som jobbar internt på Castra. Trots detta kliv framåt finns det mycket kvar att göra. Vi vill öka medvetenheten för jämställdhetsfrågor genom information. Castra kommer aktivt att fortsätta arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Mångfald för oss handlar om att ta tillvara människors olikheter och att undvika diskriminering. Vi tar en aktiv roll att hjälpa människor som har det svårt och av någon anledning har hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi anställer därför gärna medarbetare som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Syftet är att skapa möjligheter för de som drabbats av sjukdom, funktionshinder eller andra svåra livssituationer så att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet i en ny roll. Att rekrytera personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kräver tid och engagemang. Vi tror att ett aktivt handledarskap hjälper dessa personer att enklare komma tillbaka in i arbetslivet på ett smidigare sätt.

Hur kan medarbetarna ta del av och engagera sig i arbetet kring CSR?

Varje år är Castra med och sponsrar olika projekt eller företag som arbetar med frågor och problem som medarbetarna på Castra tycker är viktiga. Dessutom springer vi varje år ett eller fler välgörenhetslopp tillsammans. Medarbetarna har bland annat sprungit Tjejmilen och Blodomloppet tillsammans.

För att engagera våra medarbetare i välgörenhetsarbetet har vi startat konceptet Min Castra-dag. Min Castra-dag innebär att alla medarbetare på Castra har möjlighet att ta en dag som passar dem för samhällsgörande ändamål. Medarbetaren väljer själv ett ändamål eller organisation att stötta och en aktivitet att genomföra. Castra ersätter medarbetaren för förlorad tid från uppdraget. Med Min Castra-dag vill vi bidra till att våra medarbetare väljer att hjälpa vår omvärld och vår planet.

Vad vill du själv se för förändring?

Det ökade intresset och engagemanget kring hållbarhetsfrågor som nu råder är oerhört positivt och ögonöppnande. Jag hoppas verkligen att alla, privatperson som företag, tar ett större socialt ansvar. Det finns många olika hållbarhetsfrågor och det kanske inte är möjligt att jobba med alla men det är en bra början att skaffa sig övergripande koll. Efter det är det möjligt att identifiera vad som ligger närmst en själv och vad man kan jobba med för att skapa så stor effekt som möjligt.   

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator